Výroční zpráva 2007

Poznáním života je …být šťastný a radovat se.

Ptám se lidí:
„Kdo z vás to umí,
kdo z vás lidi umí žít?
Vždyť žádný manuál
tady na to není!!!!
Oni však neslyší, neodpoví.
Jen kráčejí svým životem dál
a….tančí……
J.D.

a přece nějaký úvod…

Chci této příležitosti využít a prostě říct, že to co děláme nás baví , naplňuje a děláme to rádi. O tom, že to děláme dobře svědčí naše výsledky. To, že touto prací ještě někomu pomůžeme je už jen třešnička na dortu.

V roce 2007 jsme pracovali na projektu „Škola života hrou“, který navázal na projekt „Pojďte si o TOM popovídat“ z let 2006 a 2005. Tehdy jsme byli ještě klub KARAVANA, který se definitivně v roce 2007 vymezil svými stálými a aktivními členy a ukotvil jako samostatná jednotka.

Projekt „Škola života hrou“ pokračuje v práci s mladými lidmi v oblasti Třinecka a blízkého okolí. Velmi úzce spolupracujeme s preventisty na školách. Fakt je ten, že když jednu školu oslovíme a navštívíme, zpravidla na té škole už zůstaneme. Program chtějí i jiní učitelé a jiní žáci z dalších tříd dané školy. Jsme tomu nesmírně rádi, protože tím pracujeme na systematičnosti našich prožitkových programů. Děti a mladí lidé si téma volí samostatně. Mají prostor řešit to, co je „pálí“ a trápí. Asi není samo sebou, že chtějí v 90% hovořit „o vztazích“ a „o komunikaci“.

Na jaře 2007 jsme realizovali společně s Čajovnou v Pohodě již III. ročník Festivalu v pohodě. Byť nám letošní festival propršel a promoknul, lidé přišli a ti kteří přišli se opravdu dobře a kvalitně pobavili. Ostatně nám to pak přišli osobně říct a podpořit nás a dodat energii do dalšího ročníku.

O prázdninách 2007 jsme se poprvé zapojili do velké dvouměsíční akce „Prázdniny v 3nci“. S naší prací jsme se prosadili i v této volnočasové prázdninové aktivitě a dětem ukázali, že se mohou také hezky bavit, i když zrovna nesoutěží.

Na podzim 2007 jsme se účastnili akce 30 dní pro NNO. Je fajn, že díky této akci se lidé z našeho města a okolí mohou o nás něco více dovědět, co děláme jak to děláme a tak vůbec…

Co dodat. V příštím roce plánujeme prohloubit vzdělání u členek našeho sdružení, tak jim přeji smysluplné a kvalitní prohlubování, které pak využijí při své práci s mladými lidmi a dětmi. Cílem pro další kalendářní rok je pokračovat v prožitkových programech, navázat na projekt Škola života hrou.

K tomu mohu jen dodat, že nám Všem do dalšího roku přeji mnoho zdraví a pohody a taky to kouzelné štěstí na pracovní pouti naší KARAVANY.

Ing. Jitka Dudysová
předsedkyně OS Karavana

Poslání KARAVANY

Poznání života je …být šťastný a radovat se.

Hlavním posláním je práce s dětmi a mladými lidmi. Prostřednictvím pořádání prožitkových programů pracujeme i s dětmi a mladými lidmi ze slabších sociálních vrstev a rozvrácených rodin. Pomáháme jim při začleňování do společnosti, při hledání sebe sama. Podporujeme komunitní práce pomáhajících organizací.

Vedlejším posláním je pořádání kulturních vystoupení v rámci festivalu pro mladé lidi v oblasti hudby stylu world music, abychom tak mohli mediálně a snad i někdy finančně podpořit projekt „Škola života hrou“.

Reagujeme takto na fenomén dnešní doby – absenci zdravých mezilidských vztahů. Začínáme hlavně u sebe a postupně se podrobujeme dalšímu sebezkušenostnímu výcviku v rámci prohlubování našeho vzdělání, abychom byli co nejlépe připraveni pro ty druhé….. Jsme toho názoru, že člověk musí umět pomoci sám sobě, teprve pak může pomáhat druhým. Naší prvotní motivací není pomoc druhým, ale smysluplné a radostné naplnění našich vlastních životů, které pak směřuje ke kvalitní  pomoci potřebným.

Občanské sdružení KARAVANA je dobrovolným, zájmovým, nevládním a neziskovým sdružením fyzických a právnických osob na základě jejich společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Pár slov o projektu „Škola života hrou“:

Základní ideou projektu je poradenská a preventivní činnost poskytovaná všem mladým lidem, žákům a studentům v rámci prožitkových, skupinových programů realizovaných v Čajovně „V pohodě“ v Třinci nebo přímo na jednotlivých školách našeho regionu a blízkého okolí. Programy jsou preventivní a adaptační.

Cílem je posunutí vztahů k větší a otevřenější komunikaci, získání informací a vhledu k těmto obsahovým celkům: šikana, sebepoznání, agrese, komunikace a vztahy, drogy, xenofobie a rasismus,sex, partnerství, atd.

Programy jsou dynamické, skupinové, dle potřeby individuální. Využívají divadelní prvky, diskuse, doplňování, příběh, symboly. Prostřednictvím hudby, rytmu, probouzí vlastní osobitý tvořivý projev dětí a mládeže a dokáží uvolnit nahromaděné napětí a vytvořit klima pro vzájemnou interakci. Programy zpestřuje také práce s netradičními hudebními nástroji (djembe, tibetská mísa, didgeridoo, chřestidla). Trvají 90 min a probíhají za přítomnosti třídního učitele. Důležitým prvkem programů je prostředí čajovny, kde se programy realizují a kde každý dostane šálek čaje.

Myšlenka projektu vznikla z celospolečenského fenoménu – absence zdravých mezilidských vztahů. Programy napomáhají tento fenomén v různých variacích pojmenovat a dát tak vhled jedinci k dané problematice.

Projekt probíhá za podpory sociálního odboru města Třince, Rozvíjí se v návaznosti na komunitní plánování města Třince. Projekt probíhá za podpory jednotlivých preventistů ZŠ a SŠ našeho regionu.

rok 2007
celkový počet programů 25 z toho v Třinci 23
celkový počet oslovených škol 20 z toho v Třinci 19
celkový počet žáků/studentů 366M z toho více než 1x 140
celkový počet 234 dívek 272 chlapců
Klienti 456 ZŠ 50 SŠ
celkový počet hodin 37.5 hod z toho v Třinci 34.5 hod
celkem do roku 2007 klientů 506 z toho v Třinci 456 programů 23

festival v pohodě…

O co jde a proč?

Občanské sdružení KARAVANA a Čajovna „V POHODĚ“ pořádali letos a v minulých dvou letech za podpory města Třinec, Bystřice nad Olší, obce Vendryně tuto akci, která se stala jakousi alternativou k dalším festivalům pořádaným v oblasti našeho regionu a doplnili jsme tuto mozaiku o část, která zde chyběla. Reagovali jsme tak na požadavek ze strany mladých lidí. FESTIVALEM V POHODĚ přinášíme do našemu regionu hudební styly regge – ska, africké rytmy, etno – alternu, jednoduše „world music.“

V rámci akce probíhají workshopy, kde se mladí lidé mohou něco dovědět o hudebních nástrojích dembe, didgeridoo,atd…, něco více o technice břišních tanců, afrických tanců, flamenka …atd. Mohou se seznámit s výrobky uměleckých řemeslníků působících v našem regionu.

Dalším důležitým faktorem vzniku bylo přenesení těžiště konání vystoupení kapel do přírody (open air), kde je vnímání hudby přirozenější a intenzivnější.

Dáváme zde tradičně příležitost k vystoupení jedné z mladých začínajícíh hudebních kapel našeho kraje ( většinou z řad studentů středních škol), Chceme tak přispět k rozvoji mladých talentů v našem kraji.

Už třetím rokem se tak uskutečnila akce, která dala všem návštěvníkům několik hodin kvalitního, obohacujícího, snad i motivačního vyžití a trávení volného času. Každý takovýto počin má zároveň pro mladé lidi i preventivní charakter proti sociálně patologickým jevům.

Poděkování

Díky patří všem, kteří se s myšlenkou sdružení ztotožnili a vydali se s ní na dlouhou pouť.

Díky patří všem, kteří jakkoliv přispěli svou pomocí k posunutí vozu Karavany o něco dál.

Dík posíláme naším patronům – andílkům strážným – firmě „Mystická mýdlárna s. r.o.“ paní Alence Milíčkové a paní Matějkové, kteří naši práci sledují od samotného začátku.

Velmi si vážíme skvělé spolupráce se sociálním odborem města Třince. Díky této podpory bychom dnes určitě nebyli tam, kde jsme.

Poděkování také patří těmto firmám, které náš projekt „Škola života hrou podpořily v roce 2007“.

  • Třinecké železárny, a.s.
  • Moravia Steel a.s.
  • Steeltec.cz
  • Panta & Pyrotechnik s.r.o.
  • Čajovna „ V pohodě“

finanční zpráva

Občanské sdružení Karavana rok 2007 - výsledovka

NÁKLADY Koncový stav v Kč
Spotřeba materiálu 1884,50
Náklady na reprezentaci 33,50
Ostatní služby 62 224,00
Mzdové náklady 20 000,00
Jiné ostatní náklady 1 913,00
NÁKLADY CELKEM 86 055,00
 
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb 11 040,00
Úroky 51,06
Přijaté příspěvky (dary) 29 000,00
Provozní dotace 50 000,00
VÝNOSY CELKEM 90 091,06
HOSPODÁŘSKÝ ZISK CELKEM 4 036,06

Základní informace

Občanské sdružení KARAVANA
Nový Borek č.100, Třinec 739 61

Statutární zástupci
Ing.Jitka Dudysová, předsedkyně
Mgr.Marie Cieślarová, místopředsedkyně

Kontakt
www.oskaravana.cz
e-mail: karavana7@seznam.cz
mobil: 776 781 322
IČO: 270 39 293
DIČ: CZ 270 39 293